ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

(ENGLISH TITLE: Right to refuse dangerous work)

ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਦਸੰਬਰ 2021
SKU: LI049PUN

    ENGLISH:

    Explains the processes involved when a worker exercises their right to refuse dangerous work. Information for employers and workers.

    UPDATED: December 2021