ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?

(ENGLISH TITLE: Do You Know How to Refuse Dangerous Work?)

ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟਰ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ 11" x 17"

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
SKU: PTR008PUN

    ENGLISH:

    Poster overview of a worker's right to refuse work that is a serious and immediate threat to health and safety. Introduces workers to key steps in the work refusal process. Size 11" x 17".

    UPDATED: April 2022