ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

(ENGLISH TITLE: Occupational health and safety and the internal responsibility system)

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ OHS ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
SKU: LI051PUN

    ENGLISH:

    Occupational health and safety and the internal responsibility system

    Explains how the internal responsibility system works as the basis of Alberta's OHS legislation.

    UPDATED: April 2022