ਆਮ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ

(ENGLISH TITLE: Common fall hazards)

ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਆਮ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: ਮਈ 2022
SKU: PIS020PUN

    ENGLISH:

    Common fall hazards

    This bulletin provides information to employers and workers on common fall hazards.

    PUBLISHED: May 2022