ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਵਖੇ ਪਰੇਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵ ੰਸਾ

(ENGLISH TITLE: Harassment and violence in the workplace)

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਫਰਵਰੀ 2023
SKU: LI045PUN

    ENGLISH:

    Explains what harassment and violence are and the legal obligations of employers to protect their workers.

    UPDATED: February 2023